Szerzőinknek

Szerzőink számára kifizetéseket csak költségnyilatkozat birtokában tudunk teljesíteni!
Személyes adatokban történő változást kérjük jelenteni!
Ez évben bekövetkező nyugdíjas státuszokat kérjük a nyilatkozatokon már előre jelezni!
A honorárium elszámoláshoz szükséges nyilatkozatok beküldési határideje: 2017. november 30.!
Szerzőink jogutódai a lentebb megadott elérhetőségen jelentkezhetnek!

Hírek és tájékoztatók szerzőinknek

Szerzői kifizetésekkel kapcsolatos kérdés, probléma esetén érdeklődjön az alábbi e-mailes elérhetőségen:

devecseri.hedi@mkkonyvkiado.hu, Devecseri Hédi


A szerzők adózásáról

2016. január 1-jétől több kedvező változtatás került bevezetésre a személyi jövedelemadózás rendszerében, amelyek közül szerzőink esetében az Szja mértékének 1 százalékos csökkentését (16-ről 15 százalékra) kell külön kiemelni.

Az Szja (Személyi jövedelemadó) törvény szerint a megbízási-, felhasználási szerződés szerint fizetett szerzői jogdíj önálló tevékenységből szerzett bevételnek minősül, amellyel szemben költségelszámolás érvényesíthető. A jogutódok (örökösök) esetében egyéb jövedelem keletkezik.

Nagyon fontos megjegyezni a jogutódoknak, hogy egyéb jövedelem esetében nincs lehetőség a 10% költségátalány alkalmazására, viszont a jog megszerzésére fordított költségek levonhatóak!

Önálló tevékenység esetén választható a 10%-s költségátalány – nyilvántartás nélkül, ez esetben a jövedelem a bevétel 90%-a. Ennél nagyobb költség elszámolása esetén a magánszemélynek tételes nyilvántartással alátámasztott költségelszámolást kell vezetni. A költségbeszámítási módszer az összes önálló jövedelemre nézve éven belül nem változtatható meg, ennek adóbírság a büntetése. Az elismert költségeket a Szja törvény 3. számú melléklete tartalmazza.

A jövedelemből 15 % személyi jövedelemadó előleget kell fizetni, amelyből a Kifizető (Kiadó) köteles adóelőleget vonni. Tehát nem vállalkozó magánszemély esetén a nyilatkozat szerepe fontossá válik, nélküle jogdíjat számfejteni nem lehet.

Kérjük az adóelőleg-nyilatkozatot adott év november 30.-ig postai úton megküldeni szíveskedjenek a Kiadó székhelyének címére: 2519 Piliscsév, Topol u. 3. A Kiadó postai úton kitöltendő üres nyilatkozatot csak a szerző külön kérésre küld.

Kérjük a költség-elszámolási nyilatkozaton feltüntetni, ha adott évben kerül sor a nyugdíjas státusz elérésére, ugyanis az változást okoz a szerző jogviszonyában és járulékköteles jövedelem esetén a számfejtés menetében is!

Adóelőleg-nyilatkozat költségekről 2017 (PDF)
Adóelőleg-nyilatkozat költségekről 2017 (DOCX)


Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

A szerzői jogdíjas ügyletek esetében a magánszemélyek nyilatkozhatnak úgy is, hogy adófizetési kötelezettségüket az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény (továbbiakban Ekho tv.) szabályainak alkalmazásával teljesítik. Ebben az esetben a Kifizető 20% ekho fizetésére kötelezett. A magánszemély bevételéből 15% ekho-t, nyugdíjas magánszemély esetében 11,1% ekho-t kell levonni.

A részletes EKHO szabályozás ITT letölthető.

EKHO nyilatkozat 2017 (PDF)
EKHO nyilatkozat 2017 (DOCX)


Szerzők társadalombiztosítása, járulékfizetési kötelezettsége

A legfontosabb tudnivaló a szerzői megbízások (felhasználási szerződés) kapcsán az, hogy csak a személyes munkavégzés után kell járulékokat vonni, ha a kifizetés meghaladta a törvényben meghatározott mértéket (lásd. személyes munkavégzési rész). A Kifizető (Kiadó) viszont a 22 % szociális hozzájárulási adót és a 1,5 % szakképzési hozzájárulást, vagy a 22% egészségügyi hozzájárulást minden esetben köteles megfizetni.

A felhasználási szerződés szerinti szerzői díj 2 részre bontható:

  • személyes munkavégzési rész (ha van )
  • vagyoni jog átadási rész (pl. kész mű átadása, örökösök, második hasznosítás esetén)

A százalékos megoszlási arány egyedileg kerül meghatározásra az egyes szerződések megkötésekor.

A vagyoni jog átadási rész (nincs személyes munkavégzés) a Tbj tv. szerint nem járulék köteles, nem jön létre biztosítotti jogviszony, viszont a Kifizető (Kiadó) 22 % EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetésre kötelezett.

A személyes munkavégzési rész akkor válik járulékkötelezetté, és egyben a szerző biztosítottá, ha a napi munkadíj meghaladja az érvényes minimálbér (2017-ben 127 500 Ft/hó) 30%-nak 30-ad részét (napi 1275 Ft-ot). Ha az egy napra leosztott személyes munkavégzés díja nem éri el a 1275 Ft-ot, úgy a szerző nem válik biztosítottá és nem terheli járuléklevonási kötelezettség a munkadíjat. Ebben az esetben csak a személyi jövedelemadó (SZJA) kerül levonásra a 10%-os költségelszámolás figyelembevétele mellett. A személyes munkavégzés időtartama a szerződés megkötésétől (munka megkezdésétől) a teljesítés elfogadásáig eltelt idő.

Járulékfizetési kötelezettség esetén a Kifizető (Kiadó) a 15 % SZJA mellet 10% nyugdíjjárulékot, 4% természetbeni és 3 % pénzbeli egészségbiztosítási járulékot von le a szerzői díjból. Nyugdíjas szerzőink esetében a 15 % SZJA mellett csak a 10% nyugdíjjárulék és a 4% természetbeni egészségbiztosítási járulék levonására kerül sor. A Kifizetőt (Kiadót) pedig 22 % szociális hozzájárulási adó és 1,5 % szakképzési járulékfizetési kötelezettség terheli.


Az adószámos magánszemélyek adózása; járulékfizetési kötelezettsége

A szellemi, művészeti (szerzői jogvédelem alá tartozó) tevékenységet folytatók eseti megbízásokon (nem lehet rendszeres a tevékenység!) alapuló jövedelemszerzési tevékenysége úgynevezett „adószámos” magánszemélyként is végezhető. Sokan élnek azzal a tévhittel, hogy adószám birtoklása esetében a számla értékéből adót, járulékot nem kell levonni, ez azonban nem így van. Az adószámos magánszemélynek (nem vállalkozónak) az önálló tevékenységre vonatkozó szabályok szerint keletkezik adókötelezettsége akkor is, ha a bevételeit számlák alapján kapja. Az adószámos magánszemélyek közterhei ugyanúgy állapítandók meg, mintha nem állítottak volna ki számlát.

Az Szja tv. szerint a Kifizetőnek (Kiadónak) az adóelőleget meg kell állapítania a (nem egyéni vállalkozóként) számlaadásra kötelezett adószámos magánszemély által számlázott bevételből. Ha az adószámos magánszemély foglalkoztatására biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony keretében kerül sor, a Kifizető (Kiadó) kötelezettsége a biztosítási jogviszony és az ezzel összefüggő járulékalap megállapítása, a járulékok levonása, megfizetése és bevallása. Tehát a foglalkoztatói kötelezettségeket teljes körűen teljesíteni kell. A járulékalapot képező jövedelem megállapítására a Tbj. 4. § k) pontban foglaltak (lásd. személyes munkavégzési résznél taglaltak) az irányadók.


Vállalkozóval kötött megbízási-, felhasználási szerződés (számla alapján történő kifizetés)

Felhasználói szerződés egyéni vállalkozóval és társas vállalkozással is köthető. Ebben az esetben a Kifizetőnek (Kiadónak) nem kell szociális hozzájárulási adót, szakképzési hozzájárulást, egészségügyi hozzájárulást, személyi jövedelemadót és egyéni járulékokat megállapítania. Az általános forgalmi adóról (ÁFA) szóló 2007. évi CXXVII. törvény szabályaira azonban ügyelni kell. Értve ez alatt a fizetendő áfa megállapításának, továbbá az áfa levonhatóságának szabályait. Az áfa megjelenésének és levonásának időpontja szempontjából rendkívüli jelentősége van a teljesítés napjának és a számla helyes kitöltésének, ezért kérjük szerzőinket, hogy a mellékelt „minta” számla alapján szíveskedjenek szabályszerűen kitölteni számlájukat!

A „minta” számla elérhető ITT.


Szerzői fogyásarányos honoráriumok (royalty) elszámolása

Az éves forgalom utáni honorárium (royalty) kifizetése – szerződéstől függően – adott év december 1-jétől, követő év január 31-ig történik Kiadónknál.

Számlát kiállító szerzőinknek adott év december 1-5 között e-mailben megküldésre kerül a számlán szerepeltethető kódonkénti honorárium összege. Nem számlás szerzőink pedig az utalás napján kapnak információt a kódonkénti fogyásról.

Kis összegű (5 000 Ft alatti) honorárium esetén még az utalás előtt kiértesítjük szerzőinket a pontos összegről annak eldönthetősége végett, hogy kérik-e az elszámolást adott évben vagy a következő évi honoráriummal együtt kérik a kifizetést. Amennyiben nem érkezik válasz a megkeresésre úgy az összeg automatikusan görgetésre kerül a következő évre.

Évenkénti tartósan alacsony összegű honorárium esetén lehetőség van lemondásra a további éveket illetően. Amennyiben az évenkénti nagyon alacsony összeg miatt néhány szerzőnk a lemondás mellett döntene, úgy az alábbi e-mail címen jelezhető az igény: devecseri.hedi@mkkonyvkiado.hu

Kérjük szerzőinket, hogy a mielőbbi kifizetés végett a választott adózási formának megfelelő nyilatkozatot november 30-ig szíveskedjenek megküldeni postacímünkre (2519 Piliscsév, Topol u. 3). A kifizetést csak hiánytalanul kitöltött nyilatkozat birtokában tudjuk teljesíteni. Kiadónk külön felhívást a nyilatkozat hiányára csak kiemelten indokolt esetben küld.

Számlás szerzőinket kérjük, hogy számlájukat az ITT letölthető minta alapján szíveskedjenek szabályszerűen kitölteni. Hiányosan és szabálytalanul kitöltött számlát nem áll módunkban befogadni.


Szerzői díjak, honoráriumok adókötelezettsége; adóbevalláshoz szükséges igazolások kiadása

Az adóbevalláshoz szükséges tájékoztató a Kiadónál keletkezett adóköteles jövedelmekről minden év január 31-ig kerül megküldésre az előző évben teljesített kifizetésekről.

Az igazolások tértivevénnyel és elsőbbségi feladással kerülnek kiküldésre a kifizetésekhez megküldött költség nyilatkozaton szereplő lakcímre. Kérjük szerzőinket, hogy a pontos levelezési címet szíveskedjenek feltüntetni a megküldött nyilatkozatokon! Amennyiben személyes elérhetőségi adataikban változás történik, kérjük értesíteni a Kiadót a bekövetkezett változásokról!

A szerzői díjakat és a honorárium kifizetéseket is kötelezően szerepeltetni kell az éves adóbevallásban, mint önálló tevékenységből szerzett bevételt, az adózás formájától függetlenül.


Nyomtatványok, nyilatkozatok

Adóelőleg-nyilatkozat 2017 (PDF)
Adóelőleg-nyilatkozat 2017 (DOCX)

EKHO nyilatkozat 2017 (PDF)
EKHO nyilatkozat 2017 (DOCX)

Kifizetés-engedményezési megállapodás (jogátruházás alapján) (PDF)
Kifizetés-engedményezési megállapodás (jogátruházás alapján) (DOCX)